Reactie Midvast op buurtenquête

Aanleiding

Enkele bewoners van de Boeg en het Luchthuis hebben in mei een eigen enquête georganiseerd onder buurtbewoners. En ze hebben begin juni de gemeenteraad de resultaten gestuurd. Wooncomplex De Boeg ligt tegenover de projectlocatie aan overkant van de Zaan. Wooncomplex het Luchthuis ligt vrijwel naast de projectlocatie aan de westoever van de Zaan.

Zij reageren op de voorkeursvariant die Midvast in december aan de buurt gepresenteerd heeft. En zij vinden vooral dat het bouwdeel van 9 lagen te hoog is. Zij maken zich zorgen over de extra schaduw en het uitzicht.

In de enquête hebben zij andere buurtbewoners drie keuzes gegeven waarbij naast de voorkeursvariant van Midvast twee nieuwe keuzes (Plan B en Plan C) met lagere bouwhoogtes langs de Zaan worden voorgelegd. Een grote meerderheid heeft daarop uitgesproken de voorkeur te hebben voor een lager gebouw.

Midvast heeft de alternatieven van de bewonersgroep bestudeerd en vergeleken met eigen varianten.

Buurtenquête Plan A

Links: Plan A uit de enquête. Rechts: de vergelijkbare variant (Variant 1) uit de buurtpresentatie van Midvast. Dit is de voorkeursvariant van Midvast.

Tot slot een opmerking: we hebben voor het goede overzicht aan het plaatje A links met stippellijnen ook de contouren van plannen B en C toegevoegd. Dat maakt de verschillen tussen de voorstellen van de buurtbewoners iets beter zichtbaar.

Reactie Midvast op Plan A:

Met dit plan kunnen we veel belangrijke kwaliteiten zoals de monumentale boom en de cultuurhistorische gevels van de oudbouw langs de Westzijde behouden. En we zorgen ervoor dat dit ook echt haalbaar wordt doordat we voldoende bouwvolume kunnen bouwen.

Het bouwblok langs de Zaan heeft verschillende hoogten. En dat heeft meerdere redenen. Aan de kant van de boom 4 lagen, in het midden 9 en 7. En aan de kant van het monumentale luchthuisje is het 3. Het luchthuisje zelf is 2 lagen hoog. Daarna volgt het complex Het Luchthuis dat verspringt van 5 naar 6 en dan weer naar 5 lagen. Met deze verspringing van hoogten borduurt het bouwblok dus voort op het ritme van verspringende bouwhoogten langs de westoever van de Zaan. Het hoogteaccent van 9 en 7 lagen accentueert daarbij de toekomstige openbare plek aan het water zodat mensen al vanaf een afstand aanvoelen dat hier iets bijzonders is.

Buurtenquête Plan B

Links: Plan B. uit de enquête. Rechts: de vergelijkbare variant (Variant 3.) uit de buurtpresentatie van Midvast.

Reactie Midvast op Plan B:
Hier wordt het bouwvolume aan de Zaan lager (maximaal 7 lagen) en kleiner gemaakt. Wil je met dit plan alsnog tot een haalbaar plan komen én wil je de boom behouden, dan zal er extra bouwvolume moeten op de plaats van de oudbouw aan de Westzijde. Want er is geen andere plek binnen de locatie. Dan kom je weer uit op Variant 3 van Midvast.

Dit alternatief is echter voor velen onwenselijk en ook praktisch onhaalbaar. Je verliest dan een stuk Zaans erfgoed dat veel mensen dierbaar is. Bovendien zullen de Zaanse erfgoedverenigingen die zich inzetten voor het behoud en herstel van cultuurhistorie zo’n plan afkeuren.

Buurtenquête Plan C

Links: Plan C. uit de enquête. Rechts: de vergelijkbare variant (Variant 2.) uit de buurtpresentatie van Midvast.

Reactie Midvast op Plan C:
Hier wordt het bouwvolume aan de Zaan nog wat lager (maximaal 6 lagen) en op de onderste verdiepingen iets langgerekter gemaakt. Maar veel te weinig voor een haalbaar plan. Voor een plan dat wél haalbaar is én niet hoger dan ca 6 lagen, zal het bouwvolume een stuk groter en langer moeten worden richting de Zuidzijde. Dan kom je weer uit op Variant 2 van Midvast.

Ook dit alternatief is onwenselijk en praktisch onhaalbaar. Je verliest dan de karakteristieke plataan die er al heel lang staat. En je verliest de mogelijkheid om de binnenstad te verrijken met een openbare groene plek aan het water, waar mensen ook bootjes op en af kunnen.
De grote boom is opgenomen in het nationale bomenregister en heeft een beschermde monumentale status.
Verplaatsen of kappen van de boom is in principe niet toegestaan. Ook is het de vraag is of de boom een verplaatsing wel kan overleven. Hier [ link ] naar de boom en het bomenregister

Overige bevindingen Midvast

De gehouden buurtenquête gaat vooral over hoe hoog het bouwvolume aan de waterkant mag zijn. Dit is maar één element van de hele herontwikkelingsopgave. En wat dat betekent voor de haalbaarheid of iets anders blijft vaak buiten beschouwing.

Het planvoorstel van Midvast volgt uit de gesprekken die Midvast met de buurt heeft gehouden. Daaruit bleek dat bouwhoogte niet het enige is wat voor de buurtbewoners van belang is. Ook een openbaar parkje, cultuurhistorie langs de Westzijde, het terugbrengen van winkels en horeca op de begane grond langs de westzijde en een goede parkeeroplossing worden bijvoorbeeld belangrijk vonden. Het voorstel van Midvast geeft een integraal antwoord op alle vraagstukken en complexiteiten die op elkaar inhaken en waar je in dit plan gewoon mee te maken hebt. En die kun je niet ‘lossnijden’ van elkaar.
(Zie ook de verslagen hiervan elders op deze website).

Tot slot

Midvast heeft bezonningsfilmpjes laten maken. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat voor De Boeg een bouwhoogte van 9 lagen aan de Zaan, in maart en september ongeveer een half uur eerder schaduw oplevert dan een bouwhoogte van 7 lagen. In december en juni zijn de effecten kleiner of niet aanwezig.

Video bezonningsstudie 21 maart / 21 september

Video bezonningsstudie 21 juli

Video bezonningsstudie 21 december

De bezonnings- en massastudies zijn medio mei gedeeld met de bewoners van de Boeg en het Luchthuis.

Een project van:

in samenwerking met

   Disclaimer   |   Privacy verklaring